Toimintasäännöt

 

TAMPEREEN JOUSIAMPUJAT R.Y.

TAMPERE

I NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE, PERUSTAMISAIKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Tampereen Jousiampujat r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alue on Tampere ympäristöineen.
Yhdistys on perustettu syyskuun 18. päivänä 1949 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran virallinen kieli on suomi.

II SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jousiammuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni harrastaisi jousiammuntaa kunto- tai kilpaurheiluna edellytystensä ja tarpeittensa mukaisesti.

III TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  • kilpailutoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • valmennus- ja harjoitustoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • kuntoliikuntaa ja virkistystoimintaa sekä
  • muuta samantapaista toimintaa
 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti jousiammunnan kehittämiseen ja jousiammunnalle tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
 4. Ottamalla vastaan lahjoituksia sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista välineistöä ja kiinteistöjä.
 5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, alkeiskursseja jäseniksi pyrkiville ja arpajaisia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asiamukaisen luvan.

Seura on Suomen Jousiampujain Liiton sekä Suomen Liikunta ja Urheilun jäsenyhdistys. Suomen Jousiampujain Liitto rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SJAL. Suomen Liikunta ja Urheilu rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SLU.

IV SEURAN JÄSENET

Seuran jäsenyyttä anotaan kirjallisesti seuran hallitukselta. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai pätevän syyn nojalla hylätä anomus. Juniorijäseniksi voidaan hyväksyä alle 15-vuotiaita henkilöitä. Seuran hallituksen jäseneksi hyväksymä hakija on seuran jäsen vasta kun hän on maksanut liittymismaksunsa.
Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi seuran tarkoitusperiä merkittävällä tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi olla seurassa vain yksi kerrallaan ja sellaiseksi voidaan valita vain seuran puheenjohtajana toiminut henkilö. Kunniajäsenten määrää ei ole rajoitettu. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seura pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvollisuudet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti vahingoittaen seuran mainetta
 • toimii seuran ja SJAL:n tai SLU:n sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erotuspäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellämainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa katsotaan jäsen seurasta erotetuksi vasta kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen, sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Alle 18-vuotiailta jäseniltä voidaan periä pienempi jäsenmaksu. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä 30 vuotta tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia tai muita palveluksia.

Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja ainaisjäsen ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seuralla on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava viimeistään 14 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella Tampereella päivittäin ilmestyvässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

Asioista, joista seuran jäsenet haluavat kokouksissa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

10§

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus;
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa;
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta;
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus;
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa;
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle;
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle toimintavuodelle;
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavalle toimintavuodelle;
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin tietyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka takia kokous on kutsuttu koolle.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13§

Seuran ja sen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava, sekä valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava.
Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14§

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä.
Henkilövaaleissa ja lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisu tapahtuu arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VII SEURAN HALLINTO

15§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa, sekä seuraa edustaa, syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimikaudeksi valitut neljästä kuuteen jäsentä. Lukumäärän määrittelee syyskokous.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa toimikausittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen, toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä lisäksi rahastonhoitajan, joka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tulee kutsua hallitus koolle kuukauden kuluessa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata SJAL:n ja SLU:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seuran taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Valita sekä erottaa tarvittaessa palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunniamerkkien ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

16§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintarkastajille luovutettavaksi helmikuun loppuun mennessä, kuitenkin vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa seuran hallinnosta ja tileistä hallitukselle viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

17§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

18§

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

19§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) äänenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta.

20§

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

21§

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Suomen Jousiampujain Liitto ry:lle tai johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.